Sparbanksstämman är Åtvidabergs Sparbanks högsta beslutande organ, där huvudmännens rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas. Banken har 28 förtroendevalda huvudmän.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens organisation och förvaltningen av bankens angelägenheter. Ledamöterna i styrelsen väljs med en mandattid på 4 år av huvudmännen vid den årliga sparbanksstämman. Styrelsen består av 5-9 ledamöter, och ordförande samt vice ordförande väljs inom i styrelsen. I styrelsen ingår bankens VD i enlighet med sparbankslagen. Styrelsen avsvarar för tillsättning, utvärdering och vid behov entledigande av VD.

Banken strävar efter att styrelsen såväl i sin helhet som individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikter, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Banken arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling av styrelseledamöter, VD samt all personal.

Styrelseledamöternas individuella kompetenser och erfarenheter redovisas för respektive ledamot under sidan ”Styrelsen”. Styrelsen utvärderar kompetenserna – och styrelsens samlade kompetens – i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Bankens styrelse anser att de individuella och samlade kompetenserna väl uppfyller dessa krav.

Enligt föreskrifter ska bankens styrelse ha ett Revisionsutskott. Bankens styrelse har beslutat att hela styrelsen ska utgöra detta utskott.